SCHOOLONTWIKKELING

Met ParnasSys|WMK meet en onderzoek je de kwaliteit met behulp van vragenlijsten en analyseer je de opbrengsten vanuit ParnasSys. Het geeft je de mogelijkheid om de basiskwaliteit en eigen ambities in beeld te brengen en verbeterpunten vast te stellen.

Plannen

schoolontwikkeling

leraarontwikkeling

monitoring

ParnasSys|WMK

Maak zelf kwaliteitskaarten

Met ParnasSys|WMK neem je zelf het heft in handen. Je hebt de vrijheid om eigen vragenlijsten toe te voegen voor het onderzoeken van eigen thema’s. De thematische vragenlijsten die al klaar staan kun je daarbij als startpunt gebruiken voor het formuleren van eigen kwaliteitsindicatoren.

Meet zelf de schoolkwaliteit

Met ParnasSys|WMK bepaal je de thema’s voor kwaliteitszorg die je op korte en lange termijn verder gaat onderzoeken en ontwikkelen. Dit kan met de volgende functies:

Basiskwaliteit

Voor het schrijven van een zelfevaluatie op basis van het laatste toezichtkader van de Inspectie. In het rapport kun je ook eigen kwaliteitsaspecten vastleggen en verbeterpunten uitwerken.

Quickscan

Een zelfevaluatie-instrument om globaal zicht te krijgen op zes beleidsterreinen. De thema’s sluiten aan bij het toezichtkader en zijn aan te passen aan de schoolsituatie.

Schooldiagnose

Voor verdiepend onderzoek naar een van de beleidsterreinen die je eerder onderzocht met Quickscan.

Vragenlijsten

Hiermee kun je eigen en bestaande vragenlijsten inzetten om de kwaliteit te meten bij externe partners. Hierbij staan ook de volgende vragenlijsten: tevredenheidspeilingen voor ouders, leerkrachten en leerlingen, vragenlijst Vensters PO (met resultatenkoppeling naar vensters PO) en een gevalideerde vragenlijst voor sociale veiligheid (om te voldoen aan Zorgplicht). Het uitzetten van de vragenlijsten kan handig vooraf voorbereid en ingepland worden.

 

Evalueer zelf de resultaten

ParnasSys|WMK stimuleert je ook om met de resultaten aan de slag te gaan. Met heldere rapportages, (voorgestelde en zelf te benoemen) verbeterpunten en conclusies maak je de vertaalslag naar de organisatie. In combinatie met ParnasSys|Mijnschoolplan neem je de beoordelingen en verbeterpunten automatisch op in jouw schoolplan en jaarplannen.

Gegevens als leerlingaantallen, gewichten, scores van eind- en tussentoetsen, doorstroming en vervolgonderwijs zijn via de koppeling met ParnasSys inzichtelijk. De scores voor de eind- en tussentoetsen worden altijd gerelateerd aan de ondergrenzen van de Inspectie en aan de door de school zelf gestelde streefdoelen. Zo kun je analyseren of je op de juiste manier stuurt.

Analyseer de resultaten van vragenlijsten met de heldere rapportages uit ParnasSys|WMK.

€ 2,32

per leerling per jaar

BESTELLEN

ParnasSys|WMK-Bestuur

Aanvullende module voor besturen

Met ParnasSys|WMK-Bestuur breng je met behulp van vragenlijsten de kwaliteit van het bestuur en de scholen in beeld en kun je relevante informatie van en over de scholen verzamelen.

De bestuursmodule beschikt over vergelijkbare functionaliteiten als de schoolmodule van ParnasSys|WMK. Zo kun je een rapport schrijven over de basiskwaliteit volgens het laatste toezichtkader, zet je op bestuursniveau vragenlijsten uit bij interne en externe partners en kun je de verbeterpunten transporteren naar het beleidsplan.

De grote kracht van ParnasSys|WMK-Bestuur is dat je vragenlijsten kunt klaarzetten voor de scholen. Hierdoor neem je veel werk uit handen van de scholen en haal je de resultaten van de vragenlijsten eenvoudig bij de scholen op. De scholen bepalen zelf wanneer zij de vragenlijsten uitzetten maar het bestuur kan zelf een einddatum bepalen.

€ 0,54 per leerling per jaar