MONITORING

Met ParnasSys|Ultimview breng je zowel op school- als bestuursniveau de kwaliteit in beeld waardoor je tijdig kunt bijsturen. De module geeft inzicht in leeropbrengsten, resultaten van vragenlijsten, sociaal-emotionele ontwikkeling en andere kengetallen.

Plannen

schoolontwikkeling

leraarontwikkeling

monitoring

ParnasSys|Ultimview

Maak leeropbrengsten zichtbaar

ParnasSys|Ultimview legt de toetsgegevens naast inspectienormen en eigen streefdoelen. Zo weet je altijd hoe jouw school er voor staat en kun je tijdig actie ondernemen. Hiervoor kun je de volgende dashboards gebruiken:

Kwaliteit van opbrengsten

Dit dashboard geeft je inzicht in hoe je scoort ten aanzien van de Cito niveau-indeling. De kleuren geven
aan in welk niveau je scoort. Tevens staat gespecificeerd hoe je verdeling van gewicht-leerling is en hoe de niveauverdeling binnen het leerjaar of de groep is. Als je ParnasSys|WMK hebt, worden ook de daar gestelde streefdoelen per toets getoond.

Onderwijsopbrengsten trendanalyse

Dit dashboard laat de Cito-toets scores zien voor de eigen school of voor meer scholen als je daar toegang toe hebt. Het dashboard zet de scores per toets per leerjaar af tegen een cohort of schooljaar met leerlingen.

Eindtoets

Met dit dashboard krijg je inzage in de scores van de eindtoetsen afgezet tegen de geldende inspectienormen. Hier is ook te zien hoe leerlingen presteren op de referentieniveaus die verplicht zijn.

Bekijk resultaten van vragenlijsten

ParnasSys|Ultimview helpt je om in één oogopslag inzicht te krijgen in de resultaten van de vragenlijsten die zijn uitgezet en ingevuld. De volgende resultaten van vragenlijsten worden getoond:

Tevredenheidspeiling

Dit dashboard maakt de resultaten van de tevredenheidspeilingen van ouders, medewerkers en leerlingen in één oogopslag zichtbaar.

Basiskwaliteit

Dit dashboard visualiseert de resultaten van de vragenlijsten voor het in beeld brengen van de basiskwaliteit volgens het laatste toezichtkader van Inspectie.

Stuur op onderwijskundige kengetallen

Je beschikt over verschillende dashboards om onderwijskundige kengetallen zichtbaar te maken. Zo kun je eenvoudig sturen op de volgende kengetallen:

In- en uitstroom van leerlingen

Op dit dashboard wordt het aantal in- en uitgestroomde leerlingen per schooljaar op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Hierbij wordt ook de zij-in- en zij-uitstroom getoond.

Groepsgrootte

Het dashboard Groepsgrootte geeft inzage in het gemiddelde aantal leerlingen per groep. Zowel op bestuursniveau als op school- en leerjaarniveau ziet u de verdeling van de groepsgrootte en kan deze vergeleken worden met eerdere schooljaren.

Doorstroming

Dit dashboard geeft inzicht in de doorstroming van leerlingen in een bepaald schooljaar. De gegevens zijn uitgesplitst in kleutergroepverlenging (leerjaar 0 t/m 2) en doublures (leerjaar 3 t/m 8). Aan de kleuren in het dashboard zie je meteen in welk schooljaar er doublures/kleutergroepverlenging zijn geweest. Met een muisklik krijg je meer detailinformatie, zoals doublures per geslacht en doublures per leerjaar.

Leerling prognose

In het dashboard prognose worden de leerlingprognoses getoond die DUO ieder jaar berekent. Hiermee zijn de DUO-prognose te zien voor het gehele bestuur en/of de individuele scholen.

VO Advies

Het VO advies dashboard toont van de afgelopen drie schooljaren het schooladvies. Het schooladvies kan vergeleken worden met wat het CITO-VO advies geweest zou zijn op basis van de eindtoetsscore. Daarnaast is het ook mogelijk om de onderverdeling van het schooladvies te zien van de scholen die onder jullie bestuur vallen.

Laat de scholen van elkaar leren

Uitgelichte dashboards voor besturen

Op bestuursniveau worden zowel de leeropbrengsten als de resultaten van vragenlijsten zichtbaar gemaakt in ParnasSys|Ultimview. Zo bepaal je welke scholen extra aandacht nodig hebben, waar gemeenschappelijke uitdagingen liggen en waar ze van elkaar kunnen leren.

Kwaliteit van opbrengsten bovenschools

In dit dashboard kun je de toetsscores van niet-methodegebonden toetsen inzien voor het bestuur of voor een deel van de scholen.

Resultaten van vragenlijsten over de basiskwaliteit en tevredenheid bij de scholen

Op de dashboards Tevredenheidspeilingen en Basiskwaliteit worden de resultaten van vragenlijsten weergegeven op bovenschools niveau. Je kunt scholen onderling vergelijken op onderdelen en zo acties bepalen om de kwaliteit van de scholen verder te verbeteren.

Groeitelling

Op dit dashboard wordt de groeitelling per schooljaar op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Hiermee is per maand inzichtelijk of je in aanmerking komt voor extra bekostiging en hoeveel dit bedraagt.

€ 1,00

per leerling per jaar